Strona główna arrow Regulamin korzystania 25.05.2019
 logo BIBLIOTEKA GŁÓWNA
AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
W POZNANIUStrona główna
Informacje o bibliotece
Information for Incoming Students
Szkolenia
Regulamin korzystania
Katalogi
Bazy danych
Czasopisma
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
Ośrodek Informacji Naukowej
Inne biblioteki
AWF Poznań
Statystyka (prowadzona od 01.01.2019)
Odwiedzających: 70781

 
Regulamin korzystania Drukuj

Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej AWF w Poznaniu

I. INFORMACJE OGÓLNE

UŻYTKOWNICY

 1. Biblioteka Główna jest biblioteką naukową, której zasadniczym zadaniem jest obsługa studentów i pracowników własnej Uczelni.
 2. Pozostałym użytkownikom, zainteresowanym tematyką zbiorów, udostępnia się je na odrębnych, określonych niniejszym Regulaminem zasadach.
 3. Czytelnicy zobowiązani są do posiadania karty bibliotecznej Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych lub elektronicznej legitymacji studenckiej. Umożliwia ona korzystanie ze wszystkich bibliotek stowarzyszonych w PFBN, zgodnie z indywidualnymi zasadami zdefiniowanymi ich własnymi regulaminami.
 4. Studentom, doktorantom i pracownikom Uczelni, także pozostałych szkół wyższych i policealnych oraz użytkownikom zainteresowanym korzystaniem wyłącznie z Czytelni, els aktywuje / kartę wystawia Wypożyczalnia po złożeniu deklaracji zawierającej, oprócz podstawowych danych osobowych, poświadczenie znajomości zasad niniejszego Regulaminu.
 5. Formalności związane z zapisem (okazanie aktualnej legitymacji studenckiej lub służbowej, dowodu osobistego) oraz coroczną - pracownicy Uczelni co dwa lata - aktywacją karty należy dopełnić osobiście w Wypożyczalni.
 6. Uprawnień wynikających z posiadania karty bibliotecznej nie wolno odstępować osobom trzecim.
 7. O każdej zmianie adresu domowego, kierunku i rodzaju studiów lub miejsca pracy oraz ewentualnej utracie karty, czytelnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wypożyczalnię, która dokonuje stosownej aktualizacji danych lub wystawia duplikat karty.
 8. Zbiory Biblioteki, jej aparat informacyjny (katalogi, bazy danych), komputery, wszelkie urządzenia techniczne oraz całe wyposażenie są własnością Akademii.
 9. Czytelnicy są zobowiązani do pełnego ich poszanowania i odpowiadają finansowo i prawnie za wszelkie zawinione szkody.

II. ZASADY UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW W CZYTELNI

 1. Wejście do Czytelni - ze względu na elektroniczne zabezpieczenie zbiorów - jest możliwe wyłącznie dla posiadaczy ważnej karty bibliotecznej PFBN lub elektronicznej legitymacji studenckiej; bądź jednorazowo na kartę gościa, którą należy zostawić u dyżurującego bibliotekarza.
 2. Księgozbiór podręczny Czytelni udostępniany w systemie wolnego dostępu do półek składa się z niezbędnych w toku kształcenia podstawowych podręczników, skryptów, wydawnictw encyklopedycznych, słowników, przewodników, atlasów, map, czasopism polskich i zagranicznych. Poza formą drukowaną – część z nich udostępniana jest także na nośnikach elektronicznych w Sali dostępu do baz OIN. Szczegółowe zasady korzystania z powyższych źródeł informacji zamieszczono w odrębnym regulaminie.
  Księgozbiór ulega zmianom w zależności od potrzeb jednostek dydaktycznych Uczelni i czytelników.
  Całość ustawiona jest wg działów, w ich obrębie układ alfabetyczny wg nazwisk autorów albo pierwszego słowa tytułu, jeśli książka posiada więcej niż trzech autorów lub jest pod redakcją.
 3. W Czytelni udostępniane są także:
  1. dzieła zamawiane z magazynu głównego (książki i czasopisma – starsze roczniki –poza księgozbiorem podręcznym);
   realizacja niezwłoczna
  2. zbiory specjalne:
  • prace doktorskie, magisterskie i licencjackie – dostęp do nich reguluje Zarządzenie Nr 19/98 Rektora AWF w Poznaniu z dn. 25.11.1998 r., zgodnie z zasadami prawa autorskiego; udostępnia się jednorazowo maksymalnie do 8 wol., po odpowiednim wypełnieniu specjalnego formularza.
   Z Archiwum Uczelni można zamawiać - za pośrednictwem Biblioteki - prace magisterskie napisane i obronione do 1998 r.
  • kolekcja zbiorów prof. Piaseckiego (realizacja następnego dnia)
  • kolekcja XIX- wieczna (realizacja następnego dnia)
  • książki i czasopisma wydane do 1945 r. (realizacja niezwłoczna)
  Do zamówienia wymienionych w pkt. 3 rodzajów zbiorów służą zakładki; na jednej można wypisać najwyżej 4 pozycje.
 4. Na życzenie czytelnika rezerwuje się ww. w pkt. 3 zbiory – do 3 dni; prace dr i mgr – do 2 tygodni.
 5. Dzieł udostępnianych w Czytelni nie wolno wynosić poza jej obręb.
  Do kserowania nie udostępnia się zbiorów specjalnych.
 6. Wykorzystane lub wyjęte przypadkowo z regałów książki, czasopisma należy odkładać na wózki; na półki włącza je ponownie tylko dyżurująca osoba!
 7. Komputery w Czytelni posiadają dostęp do katalogów bibliotek PFBN i Internetu.
  Korzystanie z Internetu dozwolone jest przede wszystkim w celach naukowych, badawczych i edukacyjnych.
  Zabrania się instalowania jakiegokolwiek oprogramowania.
  Istnieje możliwość wydruku efektów przeszukiwań w Internecie u dyżurującego bibliotekarza (jedna strona - 0,30 zł).
  Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości pracy komputerów należy natychmiast zgłaszać.
 8. W wydzielonej strefie Czytelni – możliwość podłączenia własnych laptopów. 
 9. Opuszczając Czytelnię, przy odbiorze karty bibliotecznej/elektronicznej legitymacji studenckiej, użytkownicy – w celach statystycznych - zobowiązani są do wpisania ilościowego wykorzystanych materiałów w zeszycie odwiedzin.
 10. Czytelnicy zobowiązani są pozostawić w szatni wierzchnią odzież, parasole, teczki, plecaki, sprzęt sportowy; mniejszy bagaż można bezpiecznie przechowywać w zamykanych szafkach depozytowych na piętrze obok Czytelni.
 11. W Czytelni zabrania się spożywania posiłków, palenia tytoniu, telefonowania, głośnych rozmów.
 12. Studentom możliwość pracy zespołowej zapewnia Pracownia Studencka – pok. 210.

III. ZASADY UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW POZA BIBLIOTEKĘ

 1. Poza Bibliotekę nie wypożycza się:
  • dzieł z księgozbioru podręcznego Czytelni
  • zbiorów specjalnych
  • czasopism i gazet
  • materiałów informacyjnych przekazanych z Ośrodka Informacji Naukowej
 2. Prawo wypożyczania zbiorów mają:
  1. studenci AWF w Poznaniu i Zamiejscowego Wydziału KF w Gorzowie Wlkp. oraz studenci z wymiany (mogą mieć na koncie jednorazowo - 10 książek na 3 miesiące, z możliwością przedłużenia na 1 miesiąc; studenci o indywidualnym toku studiów, przebywający na czynnym urlopie sportowym oraz członkowie studenckich kół naukowych mają możliwość dwukrotnego przedłużenia wypożyczonych dzieł)
  2. pracownicy i doktoranci Uczelni i Zamiejscowego Wydziału (20 książek na 1 rok; przedłużenie także na 1 rok)
  3. studenci, pracownicy nauki, bibliotekarze, słuchacze studiów doktoranckich i podyplomowych innych uczelni stowarzyszonych w Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych (3 książki na 1 miesiąc; bez możliwości przedłużenia)
  4. uczestnicy kursów, studiów podyplomowych organizowanych przez Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia AWF w Poznaniu oraz Gorzowie Wlkp. (5 książek na 3 miesiące; przedłużenie na 1 miesiąc)
  5. pracownicy nauki, studenci innych szkół wyższych i policealnych, pozostających poza PFBN (2 książki na 1 miesiąc; bez przedłużenia).
 3. Przedłużenie terminu zwrotu pożyczonego dzieła może nastąpić, jeśli na daną książkę nie ma aktualnie zapotrzebowania.
  Warunkiem prolongaty jest zgłoszenie się przed upływem terminu zwrotu (także telefonicznie, bądź e-mailem, względnie samodzielnie przez Internet).
  Biblioteka może z ważnych powodów zażądać zwrotu książki przed upływem terminu regulaminowego zwrotu.
 4. Niezwrócenie w terminie wypożyczonych książek skutkuje opłatą naliczaną za każdy dzień zwłoki w wysokości ustalonej na dany rok akademicki.
  Uporczywe uchylanie się od zwrotu dzieł monitowanych przez Wypożyczalnię może pozbawić czytelnika prawa do korzystania z Biblioteki okresowo lub całkowicie.
  W wypadku zagubienia lub zniszczenia książek czytelnik jest zobowiązany odkupić książkę tego samego, bądź nowszego wydania.
  W wyjątkowych wypadkach Biblioteka może wyrazić zgodę na zakup wskazanej przez siebie książki lub uiszczenie odpowiedniej kwoty rekompensującej wartość zagubionego dzieła.
 5. Ze zbiorów głównych Biblioteki wydzielono wieloegzemplarzowy księgozbiór dydaktyczny Wypożyczalni.
  W systemie wolnego dostępu do półek mogą korzystać zeń wyłącznie studenci i pracownicy AWF posiadający aktualną kartę biblioteczną/elektroniczną legitymację studencką.
  Pozostali czytelnicy zobowiązani są zamówić poszukiwaną książkę (ostatnie 3 egz. danego tytułu rezerwujemy dla studentów i pracowników naszej Uczelni).
  Księgozbiór dydaktyczny: oznaczenie Wypożyczalnia - wydaw. dydaktyczne na aktualnie zalecane w toku kształcenia tytuły, a także wybrane, najbardziej poczytne wydawnictwa własne; na półkach układ działowy, alfabetyczny.
 6. Z magazynu głównego książki wypożycza się – za pomocą polecenia zamów w odpowiednim oknie dialogowym danego tytułu w komputerze, realizacje zamówień – w miarę możliwości „od ręki”.
  Zamówione książki są rezerwowane przez tydzień.
 7. Przy odbiorze książek czytelnik winien przedłożyć aktualną legitymację oraz kartę biblioteczną.
  Wypożyczenia rejestruje się wyłącznie komputerowo na podstawie kodu paskowego książki i karty czytelnika.
  Po zarejestrowaniu wypożyczenia czytelnik może uzyskać wydruk aktualnego stanu swego konta i zgłosić ewentualne uwagi.
 8. Przed otrzymaniem dyplomu oraz w przypadku odejścia z Uczelni, studenci, doktoranci i pracownicy są zobowiązani uzyskać w Wypożyczalni potwierdzenie na kartach obiegowych uregulowania wszelkich zobowiązań wobec macierzystej Biblioteki i pozostałych bibliotek współpracujących w ramach PFBN, okazując dowód osobisty i legitymację studencką lub służbową, także oddać kartę biblioteczną.

IV. WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE (OIN, pok. 202)

 1. Prawo do korzystania z usług wypożyczalni międzybibliotecznej mają pracownicy, uczestnicy studiów doktoranckich i studenci Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
 2. Warunkiem zamówienia materiałów bibliotecznych jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej.
 3. Warunkiem przyjęcia zamówienia krajowego jest brak poszukiwanych materiałów bibliotecznych w bibliotekach poznańskich, a zagranicznego - brak w bibliotekach krajowych
 4. Biblioteka zastrzega sobie prawo decyzji co do ilości zamawianych pozycji.
 5. Zamówienie na sprowadzenie dzieła z biblioteki czytelnik składa w Ośrodku Informacji Naukowej, wypełniając dokładnie i czytelnie odpowiedni formularz zamówienia.
 6. Zamówienie winno być potwierdzone pisemnie przez bezpośredniego przełożonego, doktorantom potwierdza zamówienie promotor, w przypadku braku potwierdzenia zamówienie traktuje się jako płatne ze środków prywatnych.
 7. Koszty zamówień płatnych ze środków prywatnych, wynikające z opłat wyznaczanych przez biblioteki realizujące zamówienia, czytelnik zobowiązany jest pokryć bezpośrednio w Bibliotece.
 8. Materiały biblioteczne, sprowadzone drogą wypożyczania międzybibliotecznego, udostępnia się wyłącznie w Czytelni przez okres jednego miesiąca, jeżeli biblioteka wypożyczająca nie określi innego terminu
 9. Biblioteka wypożycza własne zbiory innym bibliotekom krajowym i zagranicznym, wykonuje odbitki kserograficzne artykułów z posiadanych czasopism i książek. Realizowane są zamówienia w ilości kserokopii max. 10 artykułów i wypożyczenia do 5 książek jednorazowo dla danej instytucji.

V. ZASADY UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW I ZAKRES USŁUG OŚRODKA INFORMACJI NAUKOWEJ

Ośrodek Informacji Naukowej zajmuje się m. in. opracowaniem materiałów źródłowych, ich przetwarzaniem, gromadzeniem, poszukiwaniem i rozpowszechnianiem.

 1. Opracowuje i udostępnia własne bibliograficzne bazy danych (rejestruje publikacje pracowników AWF w Poznaniu oraz prace doktorskie).
 2. Umożliwia dostęp do światowego piśmiennictwa z zakresu kultury fizycznej i dziedzin pokrewnych – komputerowe bazy danych (bibliograficzne i pełnotekstowe).
 3. Pomaga użytkownikom w dotarciu do materiałów źródłowych oraz wyszukiwaniu literatury na konkretny temat.
 4. Udziela doraźnych informacji bibliograficznych.
 5. Organizuje szkolenia użytkowników w zakresie samodzielnej obsługi komputerowych baz danych.
 6. Pierwszeństwo w korzystaniu z usług Ośrodka Informacji Naukowej mają pracownicy i studenci Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
 7. Usługi świadczone przez OIN są bezpłatne, użytkownik ponosi jedynie koszty eksploatacyjne.

VI. CZAS PRACY BIBLIOTEKI

Czytelnia, Katalogi, Wypożyczalnia, Ośrodek Informacji Naukowej czynne są w ciągu roku akademickiego:

od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00 - 15.00

w piątki w godz. 10.00-17.00

soboty w godz. 9.00-14.00 - wg harmonogramu

O wszelkich zmianach w terminach otwarcia Biblioteki (szczególnie w okresie wakacji, dni świątecznych) czytelnicy zostaną odpowiednio wcześniej poinformowani.


Niniejszy Regulamin zatwierdzony przez Radę Biblioteczną 29 czerwca 2009 r. , z późniejszymi zmianami, obowiązuje od 1 października 2017 r.

Dyrektor Biblioteki Głównej
mgr Aleksandra Staniszewska

 

Ostatnia aktualizacja ( 27.09.2018 )
 
Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego
61-555 Poznań, ul. Droga Dębińska 10C