Regulamin ewidencjonowania

Regulamin ewidencjonowania

dorobku  naukowego pracowników

Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

w  uczelnianej Bazie Publikacji Pracowników

 


 

Każdy pracownik naukowy jest zobowiązany do bieżącego rejestrowania swojego dorobku naukowego w uczelnianej  bazie:”Bibliografia Publikacji Pracowników Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu”

 

Ewidencjonowaniu podlegają publikacje pracowników zatrudnionych w Akademii bez względu na rodzaj zatrudnienia, a także doktorantów i studentów, opatrzone afiliacją naszej Uczelni. W przypadku jej braku lub podania kilku afiliacji,  wymagane jest jednoznaczne oświadczenie autora, że jego praca należy do dorobku Akademii. (oswiadczenie_afiliacja)

 

Dane o publikacjach wprowadzonych do Bazy :

 

- będą  wykorzystywane w zakresie  przygotowywania kwartalnych  sprawozdań z rozwoju badań naukowych i dydaktyki dla organów ministerialnych

 

- brane pod uwagę przy dokonywaniu okresowej oceny pracowników i przy przyznawaniu nagród za działalność naukową

 

Publikacja zostanie zarejestrowana w Bazie na podstawie:

- oryginału publikacji

- kserokopii lub skanu publikacji

- informacji zawartych na stronie WWW, gdy publikacja ukazała się  wyłącznie w wersji elektronicznej

 

Podstawowe dane niezbędne do rejestracji publikacji naukowej :

 

Publikacje w czasopismach

 

Autor/Autorzy

Tytuł publikacji

Tytuł czasopisma, rok wydania, tom, numer, strony

Nr ISSN czasopisma

Nr DOI

 

 

Publikacje w książkach, monografiach, podręcznikach akademickich

 

Autor/Autorzy

Tytuł publikacji

Tytuł całości

Redaktor/Redaktorzy

Informacja o Recenzencie/Recenzentach

Miejsce wydania, wydawca, rok publikacji, strony

Tytuł serii, numer

Nr ISBN

Liczba arkuszy wydawniczych (ilość znaków graficznych)

 

 

Autorzy publikacji zobowiązani są do bieżącej weryfikacji Bazy i zgłaszania w OIN występowania ewentualnych błędów  bądź  uzupełnień

 

 

 

Dane o publikacjach wyłącznie na podstawie oryginałów lub nadbitek kserograficznych

można zgłaszać osobiście w Ośrodku Informacji Naukowej BG (pokój nr 203)

lub przesyłać pocztą elektroniczną  pod adresem

kalkowska@awf.poznan.pl

 

 

Ostatnia aktualizacja ( 19.02.2016 )